Общи цели

1) Повишаване нивото на научните разработки в университета в приоритетните направления (i) Храни и хранене, (ii) Невронауки, (iii) Регенеративна медицина и имплантология, (iv) Онкология; 
2) Разширяване на мрежата от научни контакти на изследователите от университета и позиционирането му като център на регионални научни мрежи; 
3) Развиване на иновационния потенциал на изследователите в университета; 4) Защита на интелектуалната собственост на разработките в университета  и трансфер на технологии към практиката. 

Специфичните цели 

1) В област „Храни и хранене”
- идентифициране на нови биомаркери за кардиометаболитни заболявания
- изолиране на биоактивни вещества с естествен произход, които притежават потенциал за контрол и профилактика на хронични незаразни болести
- ранно откриване на рискови кохорти от пациенти и интервениране посредством прилагане на хранителни добавки
- създаване на нови мултифункционални хранителни добавки на базата на микро- и наноносители на биологично активни вещества;

2) В област „Невронауки”

- хранителния статус на деца с най-честите невропсихиатрични разстройства в детска възраст
- нови данни за молекулните механизми на развитие на кората на мозъка
- нови методи за лечение на обструктивната сънна апнеа;

3) В област „Регенеративна медицина и имплантология”
- създаване на импланти в областта на стоматологията, ортопедията и офталмологията
- култивиране на лимбални стволови клетки за възстановителни цели
- създаване на платформа за изпитване на лекарства, медицински изделия и други методики върху клетъчни култури;

4) В област „Онкология” 

- създаване на нови подходи към ранната диагностика на ракови заболявания чрез течни биопсии
- иновативна образна диагностика при рак на гърдата
- създаване на прототип на система за 3D микрорентгенови изображения за ранна образна диагностика.

Освен повишаване на научния капацитет, проетът цели да разшири значително мрежата от парньорства на изследователите от МУВ чрез организиране на научни визити във водещи партниращи чуждестранни лаборатории, както и чрез организиране в МУВ на международни научни прояви на световно ниво. Тези активности ще разширят международната видимост на изследванията, извършвани в МУВ и ще благоприятстват развитието на международните контакти на изследователите в университета. В допълнение, проектът цели да осигури финансова и логистична подкрепа за научни разработки с иновационен потенциал в МУВ, които ще бъдат подбрани на конкурсен принцип и увеличат транслационния потенциал на изследователската работа в университета. Проекът ще подкрепи и действия по защита на интелектуалната собственост на научните разработки в МУВ от страна на Отдела по Технологичен трансфер и иновации (ОТТИ) в университета, както и извършването на обучителни, консултантски и координационни мероприятия за технологичен трансфер на научната продукция в МУВ.

В резултат, проектното предложение цели да превърне МУВ в научно-иновационен център на световно ниво.