Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна (МУВ), е най-големият научно-изследователски център в Североизточна България. В МУВ работят над 800 висококвалифицирани изследователи, фокусирани в следните приоритетни области:

  1. Храни и хранене;
  2. Регенеративна медицина и имплантология;
  3. Невронауки;
  4. Онкология и редки заболявания ;
  5. Профилактика, мениджмънт на болестите и на здравните системи.


В настоящия проект ние предлагаме развитието на Стратегическа научно-изследователска програма в приоритетните за МУВ области посредством:

  1. Подпомагане работата на основните научни групи в МУВ, чрез което те ще достигнат водещи световни стандарти в съответната научна област, ще увеличат допълнително компетентностите на изследователите си и видимостта на научната си продукция, както и ще развият иновационния си потенциал чрез внедряване на резултатите от работата си в практиката;
  2. Привличане на външни специалисти на световно ниво, които да основат научни групи в МУВ и да способстват за по-нататъшното развитие на собствените кадри и издигане качеството на научните изследвания в университета;
  3. Осъществяване на широка програма от международни контакти, включително визити във водещи партниращи чуждестранни лаборатории и организиране в МУВ на международни научни конференции на световно ниво;
  4. Подкрепа за научни разработки с иновационен потенциал в МУВ;
  5. Защита на интелектуалната собственост и технологичен трансфер. Осъществяването на програмата ще подпомогне минимум 6 научни групи в МУВ, ще привлече минимум 3-ма нови водещи специалисти и ще създаде научен екип около тях, ще финансира минимум 10 иновационни научни проекти и ще повиши публикационната активност на университета с миниум 20% до края на отчетния период. В резултат, МУВ ще издигне нивото на научните си изследвания, ще разшири обема, кръгозора и възможностите на научния си потенциал и ще се превърне от регионален лидер в рамките на България в изтъкнат научно-иновационен хъб в Югоизточна Европа.