Използваме бисквитки. Като използвате нашия сайт, вие се съгласявате с ползването им.

Приемам | Разбери повече

Управителен комитет:

Оперативната дейност по проекта се организира и ръководи от Управителен комитет.

Управителният комитет отговаря за организирането и администрирането на дейностите по програмата, включително финансово управление, наблюдение на изпълнението на програмата, популяризиране на резултатите.

Членовете на Управителния комитет се ръководят в своята дейност от общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност. Структурата и броят на Управителния комитет се определят от Ръководството на Медицински университет – Варна.

Състав на Управителния комитет:

 

Проф. д-р Албена Керековска, д.м. – Председател на управителния комитет. Завършва с отличие специалност „Медицина“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна (МУ-Варна) през 1990г. Има придобита специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт“ през 1998г. От 1995г. е редовен асистент в катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“. В периода 2000 – 2004 е докторант на Гламоргански университет Великобритания, където през 2004г. защитава дисертационен труд на тема „Международна политика за промоция на здраве и контрол на тютюнопушенето – подобряване процеса на транскултурален трансфер". През 2007г. е избрана за редовен доцент към катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването", а през 2015г. за професор към същата катедра.

От март 2012г. е заместник – ректор „Учебна дейност“ към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“. От 2008г. до 2012г. е председател на Комисията по етика на научните изследвания към МУ-Варна.

Участва в множество проекти. Има над 150 научни публикации и съобщения, от които над 50 в чужбина. Автор и съавтор е на 13 монографии, учебници и учебни помагала. Основните ѝ научни интереси и разработки са в областта на здравната политика, промоцията на здраве, научноизследователската и публикационна етика, оценка и детерминанти на общественото здраве и неравенства в здравето.

 

Проф. д-р Златислав Стоянов, д.м.н. – Заместник-председател на управителния комитет. Завършва специалност „Медицина“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна (МУ-Варна) през 1985г. От 1987г. до 2003г. последователно е асистент, старши асистент и главен асистент в катедра и УС „Физиология“. От 2003г. е доцент в УС „Физиология“, а през 2015г. е избран за професор. Има придобита специалност „Физиология“ през 1991г. През 2000г. защитава дисертационен труд на тема "Функционална мозъчна асиметрия: ръкост и пол". През 2013 г. след защита на дисертационен труд на тема „Мозъчна асиметрия и леворъкост: теории за произхода и свързани психофизиологични феномени" придобива научната степен „доктор на науките".

Ръководител е на катедрата по физиология и патофизиология в МУ-Варна от 2004г. до 2008г. и от 2012 – 2018г. През март 2018г. е избран за Декан на Факултета по медицина към МУ-Варна.

Автор и съавтор е на 4 монографии и 5 учебници, и ръководства. Има над 120 публикации и научни съобщения у нас и в чужбина.

 

Съвещателен борд

Съвещателният борд изпълнява функциите на съвещателен и оценяващ орган по изпълнението на стратегическата научноизследователска и иновационна програма в рамките на предвидената двустепенна структура на управление.

Съвещателният борд осъществява своята дейност при ефективен обмен на информация с Управителния комитет.

Проф. Асена Сербезова, д.ф. - Председател на борда. Тя се дипломира с отличие от Фармацевтичен факултет, Медицински университет-София през 1996 г. и защитава дисертация в областта на социалната медицина и организация на здравеопазването и фармацията през 2006г. Тя е Магистър по здравен мениджмънт и обществено здраве (Факултет по обществено здраве, МУ-София) и магистър по здравна политика и фармакоикономика (Barcelona School of Management, Univeristat Pompeu Fabra, Барселона, Испания). Завършва магистратура по психология във Великотърновския университет през 2019 г.

Има три признати специалности: организация и икономика на аптечната и дистрибуторската практика, организация и икономика на фармацевтичното производство, както и клинична фармация.

Министър на здравеопазването (12.2021 - 08.2022). Председател на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз (02.2020 - 12.2021). Член на Комисията за оценка на здравните технологии (2016–2018). Изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата към министъра на здравеопазването (2014–2018). Член на Управителния борд на Европейската агенция по лекарствата (2014-2018). Има над 20 г. опит в лекарствения сектор, заемайки различни позиции в областта на разрешаването на лекарства за употреба, наблюдение на лекарствената безопасност, клинични изпитвания на лекарства и оценка на здравните технологии.

Одитор по европейски стандарти за добри практики във фармацевтичния сектор.

Проф. Раанан Шамир е професор по педиатрия към Факултета по медицина, Университет Тел Авив и председател на Института по гастроентерология, хранене и чернодробни заболявания в детския медицински център Schneider в Израел. В момента той е член на различни организации в областта на храненето и гастроентерологията, сред които: член на Националния съвет по гастроентерология, хранене и чернодробни заболявания, член на Съвещателния борд на ESPEN (Европейско дружество за клинично хранене и метаболизъм), член на научния комитет на Мрежата за хранене и растеж и член на Изследователския комитет на UEG (Обединена европейска гастроентерология). Преди това проф. Шамир е бил президент на ESPGHAN (Европейското дружество по педиатрична гастроентерология, хепатология и хранене). Проф. Шамир публикува повече от 500 оригинални статии, рецензии и коментари, глави в книги и ръководства в областта на педиатрично хранене, хранене и растеж, цьолиакия, възпалително заболяване на червата и детска хиперлипидемия.

Д-р Сузан Уоперайс е изследовател в Холандската организация за приложни научни изследвания (TNO), като работата й е съсредоточена върху „количествено определяне на здравето и въздействието на начина на живот върху здравето“. Тя е представител на TNO за Асоциацията по нутригеномика (NuGO), член на експертни групи по много европейски и северноамерикански проекти и инициативи, включително бизнес партньорства. По тази тема тя има повече от 60 рецензирани научни публикации (https://www.researchgate.net/profile/Suzan_Wopereis/research), с общ H-индекс от 33. Д-р Уоперaйс е международно призната като експерт в областта на персонализираното метаболитно здраве, което се доказва от факта, че е била част от работната група на ILSI Европа по биомаркери и експертната група на ILSI USA по персонализирано хранене.

Мари Жозе Тасиньон е назначена през 2017 г. и до момента е почетен ръководител и началник на отделението по офталмология в Университетската болница в Антверпен и Университета на Антверпен. Тя е главен изпълнителен директор на компанията P.E.D Tassignon за медицинска експертиза в офталмологията (2017 г.-до момента). Проф. Тасиньон е член на Кралската белгийска академия по медицина и автор/съавтор на повече от 320 статии в рецензирани списания и автор на 29 книги/глави в книги. Тя е директор на 11 докторски програми и притежава 7 патента, от които са вътреочната леща с торба в лещата и устройство за оразмеряване на предния капсулорексис. И двата са комерсиализирани, а през 2021 г. подава за регистрация още три патента. Проф. Тасиньон понастоящем поема ключови международни функции в 5 международни общества и е съредактор на две международни ключови списания: Journal Cataract Refractive Surgery-Ophthalmic Research. Удостоена е с 14 големи международни награди/медали.

Проф. Лешек А. Добжански работи в областта на материалите, биомедицинското и дентално инженерство, surface engineering, нанотехнологиите и адитивното производство и техните приложения в общата и дентална медицина. Последните разработки на неговата група включват: създаване с помощта на 3D печат на нови порьозни структури от титан и титанови сплави, имитиращи структурата на костта; разработване на нанопокрития за повишаване на остеобластната интеграция и биосъвместимостта на имплантите; създаване и изследване на нови дентални материали; разработване на стратегията Dentistry 4,0 по аналогия с Industry 4,0 за организацията на протетичното и имплантологично лечение в денталната медицина, базираща се на иновативните материали, методи и технологии. Научните интереси на Проф. Л. А. Добжански съвпадат с приоритета „Регенеративна и имплантанционна медицина”.

Кирил Кирилов, Оперативен директор на петаскейл суперкомпютъра Дискавърър, София Тех Парк АД (Operational Manager DISCOVERER Petascale Supercomputer BG) е с над 25 години международен опит на висши управленски позиции в ИТ сферата, в различни индустрии, включително финанси, технологии и производство в Централна и Източна Европа. В момента г-н Кирилов е Оперативен директор на петаскейл суперкомпютъра Дискавърър в София Тех Парк, където ръководи и развива ИТ екипа от вътрешни и външни експерти. Преди това г-н Кирилов е бил Вицепрезидент и Главен информационен директор (CIO) на групата Алианц в България, където е управлявал екип от над 60 човека, който е разработвал ИТ услуги за групата и е поддържал четири дейта центъра (data centres).

Доц. д-р инж. Васил Гълъбов, Ръководител на лабораторията БиоИнфоТех (Биоинформатика) на София Тех Парк АД, е специалист по автоматика и медицинска кибернетика и приборостроене с голям опит в практическите индустриални приложения на кибернетиката в медицината, включително и в Дания. Опитът и научните интереси на доц. Гълъбов включват области като медицинско приборостроене, автоматизирана обработка и анализ на данни, електроника, електротехника, иновативни лекарствени средства, биосензори и др.

Гл. ас. д-р инж. Борис Киров, Главен експерт в лабораторията БиоИнфоТех (Биоинформатика) на София Тех Парк АД, е специалист по биотехнологии, биомедицинско инженерство и синтетична биология, който е получил образованието си и е работил в научни институти в редица страни, между които Великобритания, Швейцария и Франция. Най-голям опит д-р Киров има в областта на електронното обоняние, метаболитното моделиране, синтетичните бактериални промотори и микрофлуидната техника и технология. Д-р Киров има интереси и в областта на биосензорите (биоМЕМС) и биомехатрониката.

Инж. Илко Илиев е инженер – химик с над петдесет годишен опит в управление на производствената дейност. Завършил е висшето си образование във ВХТИ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас със специалност „Неорганични и химични технологии“. Има завършени курсове по маркетинг и мениджмънт в Маями, САЩ и Лас Вегас, САЩ. Заемал е длъжността Изпълнителен директор в „Провадсол“ ЕАД. Към момента координира спонсорствата на „Солвей Соди“ АД с всички държавни институции /общини , болници и т.н./.